อาจารย์อุปถัมภ์  รัตนสุภา

 

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)
• DPEA Métropoles d’Asie Pacifique (MAP), ENSA de Paris La Villette, Paris, France
ปริญญาโท สาขาออกแบบชุมชนเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2551)
• DSA Métropoles d’Asie Pacifique (MAP), ENSA de Paris La Villette, Paris, France
หลังปริญญาโท สาขาผังเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2554)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

ปี ชื่อผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์ บทความ (Fulltext)
2566 เอกสารประกอบคำสอนรายวิชา 261 109 สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)  
2566 การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างแห่งหมู่บ้านโบราณเดื่องเลิ่ม เมืองเซิ่นไต มหานครฮานอย (Selection of Local Construction Materials for the Conservation and Development of Architecture and the Built Environment of Duong Lam Ancient Village, Son Tai, Hanoi)  
2566 กระบวนการจัดทําแผนที่เชิงวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา (Songkhla Old Town Cultural Guide Map: The Making Process)  
2565 การปรับปรุงที่จอดรถริมทะเลสาบสงขลาของเทศบาลเมืองสงขลาเป็นลานคนเมืองสงขลา (Songkhla Library)  
2564 การปรับปรุงรีสอร์ต The Umphang Riverside เป็นศูนย์การเรียนรู้นิเวศวัฒนธรรมกะเหรี่ยงปะละทะ (Karen Palata Cultural Ecology Learning Center)  
2564 การปรับปรุงตึกแถวเก่าเมืองเก่าสงขลาเป็นห้องสมุดชุมชน (Songkhla Old town Community Library )  
2563 การปรับปรุงโรงแรมอินดิโกโฮเตลหลวงพระบาง (The Renovation Indigo House Hotel)  
2563 การปรับปรุงอาคารพาณิชย์เพื่อเป็นโฮมออฟฟิศ (Home Office A53)  
2562 ฟื้นฟู-อนุรักษ์-พัฒนา : ศาสนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแห่งคาบสมุทรมลายู มัสยิดผักฉีด ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
2561 Everyday Surawong Bangkok (Hostel Design)  
2559 Common Heritage of Songkhla Old Town: Living on History  
2558 12 ปีแห่งความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของเรือนพื้นบ้านสมุย (พ.ศ.2546-2558) download
2557 12 ปีแห่งความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของเรือนพื้นบ้านสมุย (พ.ศ.2546-2558)  
2557 Duong Lam Ancient Village: Movements and Development  
2556 สถาปัตยกรรมบริบทแห่งฮานอย: บันทึกผลการสำรวจภาคสนาม ในช่วงวันที่ 4-31 มีนาคม 2556