งานวิจัยของอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาโปรแกรมเสริมเพื่อช่วยการเขียนแบบ 2 มิติ


ผู้พัฒนาโปรแกรม: ศาสตราจารย์ ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์
ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


การพัฒนาระบบการสื่อความหมายมรดกทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา วัดมหาธาตุอยุธยา


แผนงานวิจัย: การพัฒนาระบบการสื่อความหมายมรดกทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาวัดมหาธาตุอยุธยา
ผู้วิจัย: ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ และคณะ
ปีที่เผยแพร่: 2559
สนับสนุนทุนวิจัย: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

โลกของชาวไทดำ: ความสัมพันธ์ซึ่งกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของชาวไทดำในไทยกับเวียดนาม


แผนงานวิจัย: ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท คุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น
ผู้วิจัย: ศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง และคณะ
ปีที่เผยแพร่: 2549
สนับสนุนทุนวิจัย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนของคนไทย


ผู้วิจัย: ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ และคณะ
ปีที่เผยแพร่: 2547
สนับสนุนทุนวิจัย: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรือนพื้นถิ่นไทพวนในประเทศไทย: การนำไปสู่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใหม่บนฐานของภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น


ผู้วิจัย: ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
ปีที่เผยแพร่: 2546
สนับสนุนทุนวิจัย: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
670