หนังสือ เอกสาร ตำราวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาปัตย์กระบวนทัศน์ ประจำปี พ.ศ.2563

สู่แก่นแท้ของสถาปัตยกรรมแปลจาก: Vers une Architecture โดย Le Corbusier
แปล: อาจารย์ ดร. ศราวุธ เปรมใจ
เผยแพร่: พฤษภาคม 2562
ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: Li-Zenn Publishing Limited
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สนพ.ลายเส้น และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

รวมบทคัดย่อการค้นคว้าอิสระ-วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง ปีการศึกษา 2560
รวบรวมโดย: ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
เผยแพร่: สิงหาคม 2561
ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปฐมบท ทฤษฏีสถาปัตยกรรม


เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์
เผยแพร่: พฤษภาคม 2561
ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: Li-Zenn Publishing Limited
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สนพ.ลายเส้น และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

ปรากฏกาล - ชีวิตของงานสถาปัตยกรรมผ่านกาลเวลา


เขียน: รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์
เผยแพร่: พฤษภาคม 2560
ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: Li-Zenn Publishing Limited
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สนพ.ลายเส้น และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

CONSERVATION WITH MIES VAN DER ROHE
บทสนทนากับมีส ฟาน เดอ โรห์


เผยแพร่: พฤษภาคม 2560
แปล: รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์
ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: Li-Zenn Publishing Limited
ราคา: 300 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สนพ.ลายเส้น และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

รวมบทคัดย่อการค้นคว้าอิสระ-วิทยานิพนธ์


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง (พุทธศักราช 2550-2557)
รวบรวมโดย: ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
เผยแพร่: พฤษภาคม 2560
ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงค์: ที่ระลึกวาระ 12 ปี ของหลักสูตร

Peter Smithson: Conversations with Student | A Space for Our Generation


ปีเตอร์ สมิธสัน บทสนทนากับนักเรียน | ที่ว่างของยุคสมัย
แปล: รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์
เผยแพร่: เมษายน 2560
ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: Li-Zenn Publishing Limited
ราคา: 350 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สนพ.ลายเส้น และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

เศรษฐกิจการเมืองของการตัดถนนในพระนคร สมัยรัชกาลที่ 1-5


ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ปรียาวนิตย์
เผยแพร่: มีนาคม 2560
ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราคา: 390 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ร้านหนังสือริมขอบฟ้า - Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ - ร้านหนังสือเดินทาง - Passport Bookshop - ร้านหนังสือ สนพ. ต้นฉบับ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช


มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรมศูนย์กลางพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้
ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ
เผยแพร่: มีนาคม 2560
ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์อุษาคเนย์
ราคา: 400 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ร้านนายอินทร์ - ร้านหนังสือริมขอบฟ้า - Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ - ร้านหนังสือสนพ. ต้นฉบับ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตรึงใจนิจนิรันดร์: ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ


บรรณาธิการ: อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ
เผยแพร่: 5 มีนาคม 2560
จัดพิมพ์โดย: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงค์: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ

นานาสารพัน


ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพันทัง
จัดพิมพ์: หลักสูตรสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราคา: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมุทิตาจิตศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพันทัง
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงค์: รายได้สนับสนุนงานกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ถิ่นฐานและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นผู้พูดภาษาตระกูลไท


ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
เผยแพร่: มีนาคม 2560
สนับสนุนการจัดพิมพ์: ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์
จัดพิมพ์โดย: หลักสูตรสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราคา: 350 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ร้านหนังสือริมขอบฟ้า - Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ - ร้านหนังสือสนพ.ต้นฉบับ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงค์: รายได้จัดตั้งกองทุนศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ สนับสนุนการทำวิจัยนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

กฎหมายในงานสถาปัตยกรรม ภาค 3


สรุปภาพรวม ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ และสรุปรวมกฎหมายสำคัญในงานสถาปัตยกรรม
ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
เผยแพร่: ธันวาคม 2559
ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราคา: 600 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ร้านหนังสือริมขอบฟ้า - Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ - ร้านหนังสือสนพ.ต้นฉบับ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กฎหมายในงานสถาปัตยกรรม ภาค 2


กลุ่มของกฎหมายการควบคุมพื้นที่บริเวณเฉพาะ อาคารตามประเภท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
เผยแพร่: ธันวาคม 2559
ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราคา: 600 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ร้านหนังสือริมขอบฟ้า - Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ - ร้านหนังสือสนพ.ต้นฉบับ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

กฎหมายในงานสถาปัตยกรรม ภาค 1


ภาพรวม กลุ่มของกฤหมายที่ใช้เป็นหลัก และการอนุรักษ์
ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล
เผยแพร่: ธันวาคม 2559
ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราคา: 600 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ร้านหนังสือริมขอบฟ้า - Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ - ร้านหนังสือสนพ.ต้นฉบับ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาปัตยกรรมกับระบบทีม


ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เด่น วาสิกศิริ
เผยแพร่: ตุลาคม 2559
ราคา: จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เด่น วาสิกศิริ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วัตถุประสงค์: รายได้สนับสนุนงานกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 4: องค์ประกอบส่วนหลังคา


ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล
เผยแพร่: ตุลาคม 2559
ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราคา: 420 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ร้านนายอินทร์ - ร้านหนังสือริมขอบฟ้า และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 3: องค์ประกอบส่วนเรือน


ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล
เผยแพร่: ตุลาคม 2559
ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราคา: 420 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ร้านนายอินทร์ - ร้านหนังสือริมขอบฟ้า และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 2: องค์ประกอบส่วนฐาน


ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล
เผยแพร่: ตุลาคม 2559
ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราคา: 420 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ร้านนายอินทร์ - ร้านหนังสือริมขอบฟ้า และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อภิธานศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย เล่ม 1: กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย


ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล ​
เผยแพร่: ตุลาคม 2559
ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราคา: 340 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ร้านนายอินทร์ - ร้านหนังสือริมขอบฟ้า และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาปัตยกรรมพันธุ์ใหม่ หลังสมัยใหม่


ผู้แต่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เด่น วาสิกศิริ
เผยแพร่: พฤษภาคม 2559
ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: สนพ. COMMONBOOKS
ราคา: 195 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สนพ. COMMONBOOKS และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

Louis I. Kahn: Conversation with Students
หลุยส์ ไอ คาห์น บทสนทนากับนักเรียน


แปล: รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์
เผยแพร่: 2559
ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: Li-Zenn Publishing Limited
ราคา: 250 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สนพ.ลายเส้น และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

Le Corbusier: Talk with Students from the Schools of Architecture
เลอ คอร์บูซิเอร์: บทสนทนากับนักเรียน


แปล: รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์
เผยแพร่: 2559
ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: Li-Zenn Publishing Limited
ราคา: 250 บาท
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สนพ.ลายเส้น และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

มรดกพุทธศิลปะสถาปัตยกรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช


บรรณาธิการ: อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ
ผู้เขียน: อิสรชัย บูรณะอรรจน์, ดร.นันทวรรณ ม่วงใหญ่
เผยแพร่: 2558
จัดพิมพ์โดย: สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มรดกสถาปัตยกรรมให้แก่สาธารณะชน

งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ภาคปลาย


ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล
รางวัล: รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554 ของสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555 มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์
เผยแพร่: 2556
ทุนสนับสนุนการพิมพ์: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดพิมพ์โดย: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่อยู่อาศัย 4 ภาค


ผู้แต่ง: คณะทำงานจากสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บรรณาธิการ: ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
เผยแพร่: สิงหาคม 2557
ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการเคหะแห่งชาติ
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการเคหะแห่งชาติ

งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ภาคต้น


ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล
รางวัล: รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554 ของสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2555 มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์
เผยแพร่: 2556
ทุนสนับสนุนการพิมพ์: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดพิมพ์โดย: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ราชบัณฑิตชาวสวน


ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ สมใจ นิ่มเล็ก
เผยแพร่: 2555
ทุนสนับสนุนการพิมพ์: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดพิมพ์โดย: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดจำหน่าย | เผยแพร่: สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
671