คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ขอแสดงความยินดีกับ  

นายภคิน ทรัพย์สาธร

ที่ได้รับรางวัล Best in Region จาก UnlATA


จากโครงการวิทยานิพนธ์ 

"สำนักงานเขตคลองสาน: พื้นที่สาธารณะในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางประชาธิปไตย

Khlong San District Office: Public Space as a Democratic Infrastructure"

 

โดยมี รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 S 8847375

S 8847374

S 8847373

S 8847372

S 8847371

S 8847370

S 8847369

S 8847368

S 8847367

S 8847366

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
617