ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ขอแสดงความยินดีกับ  

นายภคิน ทรัพย์สาธร

ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอเนื้อหาการออกแบบวิทยานิพนธ์

"สำนักงานเขตคลองสาน: พื้นที่สาธารณะในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางประชาธิปไตย"

ในงาน Kurula Varkey Design Forum 2020 (KVDF 2020)

ผ่านทาง Facebook Live รวมกับนักศึกษาอินเดียและนานาชาติ

ซึ่งจัดโดย CEPT University, Ahmedabad, India  ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ขอแสดงความยินดีกับ  

นายภคิน ทรัพย์สาธร

ที่ได้รับรางวัล Best in Region จาก UnlATA

จากโครงการวิทยานิพนธ์ 

"สำนักงานเขตคลองสาน: พื้นที่สาธารณะในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางประชาธิปไตย

Khlong San District Office: Public Space as a Democratic Infrastructure"

โดยมี รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
610