ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาริณี  รามสูต

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
• M.Phil. (Environmental Design in Architecture) University of Cambridge, U.K. (2543)
• Ph.D. (Architecture) University of Sheffield, U.K. (2554)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
146