ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)
• MA., Oxford Brookes University, UK (2548)
• Ph.D. Development Planning Unit, University College London, UK (2554)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
160