ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคตยุติ  จารุนุช

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2551)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
143