อาจารย์ ดร.สัทธา ปัญญาแก้ว

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)
• Ph.D. (Computer Aided Environmental Design), University of Sheffield, UK (2555)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
133