ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ เปรมใจ

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรมไทย), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)
• Ambiances Architecturales et Urbaines, สาขาบรรยากาศในงานสถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง, CRESSON,Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Grenoble, France (2545)
• Urbanisme mention Architecture, (Doctorat) สาขาผังเมือง-เอกสถาปัตยกรรม
Université Pierre Mendès-France (Grenoble 2) Cresson, Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Grenoble, France (2549)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
127