ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลศิริ ประจงสาร

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

• Ph.D. (Architecture), University College London, UK (2546)
• M.Sc. (Advanced Architectural Studies), University College London, UK (2539)
• M.Arch., The Catholic University of America, USA (2535)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2532)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
112