ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2527)
• M.Sc. (Rural and Regional Resources Planning), University of Aberdeen, Scotland (2529)
• Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism), Silpakorn University, Thailand (2551)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
114