อาจารย์อุปถัมภ์  รัตนสุภา

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)
• สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)
• DPEA Métropoles d’Asie Pacifique (MAP), ENSA de Paris La Villette, Paris, France
ปริญญาโท สาขาออกแบบชุมชนเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2551)
• DSA Métropoles d’Asie Pacifique (MAP), ENSA de Paris La Villette, Paris, France
หลังปริญญาโท สาขาผังเมืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (2554)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
132