ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทพล  จั่นเงิน

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• Master of Architecture and Urbanism, Architectural Association School of Architecture, UK (2550)
• สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
128