รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  เกิดศิริ

re 06 apiradee 3

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• อ.บ. (ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545)
• M.A. (Architectural Heritage Management and Tourism), Silpakorn University, Thailand (2547)
• Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism), Silpakorn University, Thailand (2552)


ผลงานวิชาการ / งานสร้างสรรค์

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
152