แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 กรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วส่งมาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 •  ตารางตรวจสอบการจองห้องในระบบ online

•  แบบคำขอใช้ห้องและสถานที่คณะฯ

•  แบบคำร้องขอใช้ยานพาหนะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

•  แบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์​

•  แบบฟอร์มวิทยากรบรรยายพิเศษ​

•  แบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรม

•  แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการรายวิชาแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการรายวิชา

 

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

•  pdf iconใบสมัครเพื่อขอรับการพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

•  pdf iconแบบประวัตินักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

•  pdf iconรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ร่างกาย ผู้สอบผ่านข้อเขียนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

แบบฟอร์ม-คำร้อง สำหรับนักศึกษา

•  pdf iconคู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 2564

•  pdf iconข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2558

•  pdf iconคำร้องทั่วไป มศก.1

•  pdf iconคำร้องทั่วไป

•  pdf iconคำร้องขอหนังสือแนะนําตัว

•  pdf iconคำร้องขอศึกษาดูงานนอกสถานที่

•  pdf iconคำร้องขอลงทะเบียนซ้อน

•  pdf iconคำร้องขอลงทะเบียน เพิ่ม ถอน ช้าเป็นกรณีพิเศษ มศก.4

•  pdf iconคำร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ มศก.5

•  pdf iconบัตรถอนรายวิชาติต (w) มศก.6

•  pdf iconคำร้องขอลาพักการศึกษา มศก.7

•  pdf iconคำร้องขอกลับเข้าศึกษา กรณีลาพัก

•  pdf iconคําร้องขอโอนสังกัดคณะ มศก.16

•  pdf iconคำร้องขอสอบวิชาศึกษาทั่วไป-กรณีขาดสอบ

•  pdf iconคำร้องขอลาออก มศก.11 สําหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปี 2558

•  pdf iconคำร้องขอลาออก มศก.11 สําหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2558 เป็นต้นไป

•  pdf iconแบบขอหนังสือฝึกงาน

•  pdf iconแบบฟอร์มสมัครทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

•   pdf iconคู่มือการจัดทำเอกสารวิทยานิพนธ์

•   pdf iconคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

 

วิทยานิพนธ์ ภาคสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

•  pdf iconเสนอโครงการขออนุมัติ เตรียมวิทยานิพนธ์

•  pdf iconบันทึกรายงานผลการตรวจ วิทยานิพนธ์

•  pdf iconเสนอโครงการขออนุมัติ วิทยานิพนธ์

•  pdf iconบันทึกส่งงาน วิทยานิพนธ์

•  pdf iconแบบ ว.พ.6 วิทยานิพนธ์

•  pdf iconแบบสรุปผล วิทยานิพนธ์

•  pdf iconว.พ. 3

วิทยานิพนธ์ ภาคศิลปสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

•  pdf iconแบบเสนอขออนุมัติ เตรียมวิทยานิพนธ์

•  pdf iconแบบบันทึกรายงาน เตรียมวิทยานิพนธ์

•  pdf iconแบบฟอร์มให้คะแนน เตรียมวิทยานิพนธ์

•  pdf iconสรุปผลการตรวจ เตรียมวิทยานิพนธ์

•  pdf iconแบบบันทึกผลการตรวจวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 เตรียมวิทยานิพนธ์

•  pdf iconสรุปผลการตรวจ วิทยานิพนธ์

•  pdf iconแบบ ว.พ.6 วิทยานิพนธ์

•  pdf iconผลการตรวจ วิทยานิพนธ์

 

วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา

•  pdf iconบฑ.1 คำร้องทั่วไป

•  pdf iconบฑ.4 คำร้องขอส่งวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระและสำเร็จการศึกษา

•  pdf iconบฑ.6 คำร้องขอขยายเวลาแก้ไขวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ

•  pdf iconแบบเสนอหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ

•  pdf iconคำร้องขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานฯ

 

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
624