ข่าวสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

"New Green Possibilities" International Online Forum

 

210715 EU Poster-Intro-04.png

 

 

"New Green Possibilities" International Online Forum กิจกรรมเสวนาออนไลน์ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง The International Urban and Regional Cooperation (IURC) ของหน่วยงาน European Union (EU) และ we!park แพลตฟอร์มภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030 ของกรุงเทพมหานคร (BMA) ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ เปิดบทสนทนาสาธารณะ และแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาระหว่างผู้ขับเคลื่อนเมืองในระดับนโยบาย เครือข่ายพัฒนาเมือง นักออกแบบ และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้สำคัญในการค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของเมือง

ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาสภาวะโลกร้อนและสถานการณ์ภัยพิบัติได้สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศเมือง รวมถึงส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้คน สุขภาพ และสร้างความผันผวนต่อระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายจึงอาจเป็นแนวทางในการบรรเทาสถานการณ์และถือเป็นเป้าหมายร่วมกันของแต่ละประเทศ โดยที่ผ่านมาหลายเมืองในทวีปยุโรปและเอเชียได้พัฒนาแนวทางการจัดการภาวะการณ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียวในเมือง เพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

 งานเสวนาในครั้งนี้จึงจัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปูทางความคิดและเพื่อให้ตระหนักถึงการแก้ปัญหาของเมือง ผ่านการพิจารณาจากกรณีศึกษาและนโยบายสำคัญสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนงทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เหล่าสถาปนิกและดีไซนเนอร์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเมืองซึ่งจะมาพูดถึงปัญหาและแง่มุมต่างๆ ในสังคมยุคปัจจุบัน ภายใต้ช่วงเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ (Bangkok Design Week 2021) ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA โดยประกอบไปด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ กิจกรรมเสวนาในระดับนโยบาย (Policy Talk) กิจกรรมเสวนาในระดับเครือข่ายความร่วมมือ (Platform Talk) กิจกรรมเสวนาด้านการออกแบบ (Design Talk) และกิจกรรมเสวนาในภาคธุรกิจ (Business Talk) 

 

กิจกรรมเสวนาทั้งหมดนี้จะจัดขึ้นผ่านช่องทาง Zoom และเพจเฟซบุ๊ก City Cracker
ในช่วงวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 15.00 -17.00 น. เวลาประเทศไทย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ City Cracker

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://bit.ly/NGPReg

 

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
580