ข่าวสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีโอกาสได้นำเสนอภาพการวิจัย การออกแบบ การสร้างสรรค์ และบริการวิชาการ ต่อคณะผู้บริหารกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยนโยบายการวิจัยของชาติ เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564  เพื่อแสดงศักยภาพของคณะฯ ที่มีความพร้อมพรั่ง ทั้งด้านบุคลากร ความเชี่ยวชาญทั้งทางกว้างและลึก ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การเรีบนการสอนในทุกระดับ และการนำความรู้คืนกลับสู่สาธารณะ

ด้วยกลุ่มความเชี่ยวชาญ 4 มิติ คือ 1) กลุ่มวิจัยและการออกแบบสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม 2) กลุ่มวิจัยเพื่อการต่อยอดและการจัดการมรดกวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ฐานวัฒนธรรม 3) กลุ่มวิจัยเมืองยั่งยืน และเมืองแห่งอนาคต 4) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง  ...เพิ่มเติม

 

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
637