ข่าวสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน  ซึ่งนักศึกษาเก่าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 3 ท่าน  ได้แก่ 1) ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ คุณนพพล พิสุทธอานนท์  2) ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา รศ.ดร.โชติมา จตุรวงค์  และ 3) ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม คุณสุรกิจ สุทธารมณ์ 

โดยทั้งสามท่านได้เข้ารับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  และในการนี้ท่านคณบดี ผศ.ดร.นนท์ คุณค้ำชู  ได้เป็นตัวแทนมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นทั้งสามท่าน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีโอกาสได้นำเสนอภาพการวิจัย การออกแบบ การสร้างสรรค์ และบริการวิชาการ ต่อคณะผู้บริหารกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยนโยบายการวิจัยของชาติ เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564  เพื่อแสดงศักยภาพของคณะฯ ที่มีความพร้อมพรั่ง ทั้งด้านบุคลากร ความเชี่ยวชาญทั้งทางกว้างและลึก ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ การเรีบนการสอนในทุกระดับ และการนำความรู้คืนกลับสู่สาธารณะ 

คุณเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมกับผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2564  ซึ่งในการนี้ ผู้บริหารและคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ำชู  รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์  และคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งจากกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมด้วย

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
696