ประกาศเกียรติคุณ

ศิลปินแห่งชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ เสนอ นิลเดช

ศาสตราจารย์พิเศษ เสนอ นิลเดช

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี)  ประจำปี 2559

อาจารย์ วนิดา พึ่งสุนทร

อาจารย์ วนิดา พึ่งสุนทร

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะสถาปัตยกรรม แบบประเพณี)  ประจำปี 2546

รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก

รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม  ประจำปี 2543  

ประกาศเกียรติคุณ

รองศาสตราจารย์ สมชาติ จึงสิริอารักษ์

รองศาสตราจารย์ สมชาติ จึงสิริอารักษ์

รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561  ประเภทบุคคล จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กำธร กุลชล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กำธร กุลชล

ได้รับการแต่งตั้งจากราชบัณฑิตสภา ให้เป็น ภาคีสมาชิก  ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมออกแบบชุมชน สำนักศิลปกรรม

รองศาสตราจารย์ เสนอ นิลเดช

รองศาสตราจารย์ เสนอ นิลเดช

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย  ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2558  มีพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง  ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560

รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล

รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล

ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD  ประจำปี 2560  หนังสือเรื่อง “อภิธาน ศัพท์ช่างสถาปัตยกรรมไทย (เล่มที่ 1-4)”  เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล TTF AWARD ด้านมนุษย์ศาสตร์  ประจำปี 2560  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ สมชาติ จึงสิริอารักษ์

รองศาสตราจารย์ สมชาติ จึงสิริอารักษ์

ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559  กลุ่มที่ 1  (เทียบเคียงกลุ่มข้าราชการ กลุ่มประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ)

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์

รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  ประเภทนักวิชาการอาวุโส สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 ตามโครงการ “รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2559 (CDAST AWARD 2015-2016)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา มหัทธนทวี

รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  ประเภทนักวิชาการอาวุโส สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 ตามโครงการ “รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2559 (CDAST AWARD 2015-2016)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงค์

รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  ประเภทนักวิชาการรุ่นใหม่ สาขาสถาปัตยกรรมไทย ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 ตามโครงการ “รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2559 (CDAST AWARD 2015-2016)

ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี

ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี

รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  ประเภทนักวิชาการอาวุโส สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 ตามโครงการ “รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2559 (CDAST AWARD 2015-2016)

รองศาสตราจารย์ สิทธิพร ภิรมย์รื่น

รองศาสตราจารย์ สิทธิพร ภิรมย์รื่น

รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  ประเภทนักวิชาการอาวุโส สาขาออกแบบชุมชนและผังเมือง  ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 ตามโครงการ “รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2559 (CDAST AWARD 2015-2016)

อาจารย์ วนิดา พึ่งสุนทร

อาจารย์ วนิดา พึ่งสุนทร

ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทย ประเภทบุคคล  ปี 2556  จากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง

รางวัลสถาปนิกดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2557  กลุ่มสถาปนิกที่ประสบความสำเร็จในงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ สิทธิพร ภิรมย์รื่น

รองศาสตราจารย์ สิทธิพร ภิรมย์รื่น

ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2557  กลุ่มที่ 1 (เทียบเคียงกลุ่มข้าราชการ กลุ่มประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงค์

ได้รับรางวัล Research Award ในสาขา Humanities & Social Sciences  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards  ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier  ได้จัดให้มีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards ขึ้น  และได้รับมอบโล่เกียรติยศ ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.”  ครั้งที่ 14  ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก

รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก

ได้รับมอบปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรมศาสตร์)  จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง

รางวัลวิจัยดี สาขาวิชาปรัชญา  โครงการวิจัย การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว  ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์

รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์

รางวัลวิจัยดี สาขาวิชาปรัชญา  โครงการวิจัย การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว  ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของไทย

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ

รางวัลวิจัยดี สาขาวิชาปรัชญา  โครงการวิจัย การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว  ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของไทย

อาจารย์ อดิศร ศรีเสาวนันท์

อาจารย์ อดิศร ศรีเสาวนันท์

รางวัลวิจัยดี สาขาวิชาปรัชญา  โครงการวิจัย การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว  ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของไทย

อาจารย์ พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์

อาจารย์ พัฒนปกรณ์ ลีลาพฤทธิ์

รางวัลวิจัยดี สาขาวิชาปรัชญา  โครงการวิจัย การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว  ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของไทย

อาจารย์ จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ

อาจารย์ จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ

รางวัลวิจัยดี สาขาวิชาปรัชญา  โครงการวิจัย การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว  ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของไทย

อาจารย์ เจนยุทธ ล่อใจ

อาจารย์ เจนยุทธ ล่อใจ

รางวัลวิจัยดี สาขาวิชาปรัชญา  โครงการวิจัย การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว  ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของไทย

รองศาสตราจารย์ วีระ อินพันทัง

รองศาสตราจารย์ วีระ อินพันทัง

รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  ประเภทนักวิชาการอาวุโส สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  ประจำปีการศึกษา 2556  ตามโครงการ “รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย”  ประจำปีการศึกษา 2556  (CDAST AWARD 2013)

รองศาสตราจารย์ สมชาติ จึงสิริอารักษ์

รองศาสตราจารย์ สมชาติ จึงสิริอารักษ์

รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย  ประเภทนักวิชาการอาวุโส สาขาสถาปัตยกรรมไทย  ประจำปีการศึกษา 2556  ตามโครงการ “รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย”  ประจำปีการศึกษา 2556  (CDAST AWARD 2013)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิโรจน์ อนามบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิโรจน์ อนามบุตร

รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประเภทนักวิชาการอาวุโส สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 ตามโครงการ “รางวัลนักวิชาการดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2556 (CDAST AWARD 2013)

รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก

รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก

ได้รับการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2555  เพื่อรับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล

รองศาสตราจารย์ สมคิด จิระทัศนกุล

ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ผลงานวิจัยเรื่อง “งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์” (A Study of Thai Architecture by H.R.H. Prince Naritsara Nuwattiwong สาขาปรัชญา จากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ

อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร

อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร

ได้รับปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ

ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555  ผลงานวิจัยเรื่อง 0100 เอกสารสำคัญ: เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย”  จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
628