ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


       ประวัติคณะสถาปัตยกรรมศาสตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2498 ในนาม “คณะสถาปัตยกรรมไทย” ที่บริเวณวังตะวันออกของเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราบปรปักษ์ และพลเรือโทพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์กรมหมื่นปราบปรปักษ์ เจ้ากรมช่างสิปป์หมู่ โดยมีพระพรหมพิจิตรดำรงตำแหน่งคณบดี และอาจารย์พินิจ สุวรรณะบุณย์ เป็นผู้ช่วยคณบดีทำหน้าที่คล้ายเลขานุการ

       ระยะแรกเริ่มการก่อตั้งเปิดสอนในระดับอนุปริญญา 3 ปีการศึกษา และมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ดังนี้

   พ.ศ. 2501 - 2507

ขยายหลักสูตรการศึกษาต่อไปจนถึงระดับปริญญาตรีในหลักสูตร “ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย” ใช้ระยะเวลาศึกษา ตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 5 ปี ตามระบบสากลนิยม (สมัยศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินท์ ดำรงตำแหน่งคณบดี)

   พ.ศ. 2509

เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเป็น “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” และชื่อหลักสูตรการศึกษา เป็น “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” (สมัยนาวาเอก สมภพ ภิรมย์ ร.น. ดำรงตำแหน่งคณบดี)

   พ.ศ. 2509

เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเป็น “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” และชื่อหลักสูตรการศึกษา เป็น “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” (สมัยนาวาเอก สมภพ ภิรมย์ ร.น. ดำรงตำแหน่งคณบดี)

   พ.ศ. 2516

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

   พ.ศ. 2517

เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบชุมชน

   พ.ศ. 2522

ปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย เพื่อเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

   พ.ศ. 2524

เปลี่ยนชื่อหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต “สาขาวิชาออกแบบชุมชน” เป็น “สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง” เพื่อให้ตรงกับความหมายของ คำว่า “Urban Design” และเปลี่ยนชื่อจาก“ภาควิชาออกแบบชุมชนและผังเมือง” เป็น “ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง” ตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์อุดมศึกษา ราชบัณฑิตยสถาน

   พ.ศ. 2529

เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

   พ.ศ. 2530

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

   พ.ศ. 2538

เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

   พ.ศ. 2542

เปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย และคณะฯ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดเตรียมกำลังคน ด้านสถาปัตยกรรมไทย จึงดำเนินโครงการสถาปัตยกรรมไทยปริวรรตขึ้นเพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาโดยตรง และจัดการเรียนการสอนที่ อาคารศิลป์ พีระศรี 1 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

   พ.ศ. 2543

เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

   พ.ศ. 2545

เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว

   พ.ศ. 2547

เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

   พ.ศ. 2548

เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง (เดิมชื่อสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง)

   พ.ศ. 2549

เปิดสอนหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต

   พ.ศ. 2551

เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

   พ.ศ. 2554

ปิดหลักสูตรอนุปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

 

รายนามคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2501  ศาสตราจารย์ พระพรหมพิจิตร (พรหม พรหมพิจิตร) 

พ.ศ. 2501 - พ.ศ.2507  (รักษาราชการแทนคณบดี)  ศาสตราจารย์ อัน นิมมานเหมินท์

พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2515 ศาสตราจารย์ นาวาเอก สมภพ ภิรมย์ ร.น. 

พ.ศ. 2516 (รักษาราชการแทนคณบดี)  ศาสตราจารย์แสวง สดประเสริฐ 

พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2520  ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ทองใหญ่ ทองใหญ่ 

พ.ศ. 2521 -  พ.ศ. 2523  อาจารย์วรรณะ มณี 

พ.ศ. 2523 - 2527  รองศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณินท์ 

พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2531  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสงค์ เอี่ยมอนันต์ 

พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535  รองศาสตราจารย์ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ 

พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธน วิริยะสมบูรณ์ 

พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543  อาจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 

พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิพร ภิรมย์รื่น

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสิฏฐ์ อิ่มแสงจันทร์ 

พ.ศ. 2549 (รักษาราชการแทนคณบดี)  อาจารย์ บัญชา ชุ่มเกษร 

พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553  รองศาสตราจารย์ ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2561  รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ำชู

หมายเหตุ  ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

 

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
625