คณะผู้บริหาร     

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

re 06 non 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นนท์ คุณค้ำชู

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 


re 08 darunee

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทยากร จารุชัยมนตรี

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


re 08 darunee

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี มงคลสวัสดิ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


re 08 darunee

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 re 08 darunee

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร. จีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 re 08 darunee

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์พงศธร เวสสบุตร

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 re 08 darunee

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว ปาณินท์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 re 08 darunee

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนยุทธ ล่อใจ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 0-2221-5877 Fax. 0-2223-9288
architecsu@gmail.com
www.arch.su.ac.th
ผู้เข้าชมวันนี้:
587